کد خبر: 4041042
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲

رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان گفت: پارک علم و فناوری باید جهاددانشگاهی را بخشی از خود بداند تا با استفادە از توان هر دو سازمان، نتایج بهتری حاصل شود.

دیدار جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری

به گزارش ایکنا از کردستان به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، اکبر اسدی، رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان دیروز، ۱۵ اسفندماه در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری کردستان اظهار کرد: هم‌افزایی و وحدت رویە یکی از راەهای تحقق حل مشکلات در سطح کشور و استان است.

وی افزود: هر مجموعە از دستگاهای موجود از توانمندی‌های خاصی برخوردار است کە با همکاری، هم افزایی و وحدت رویه می‌توانند پاسخگوی نیازهای جامعە باشند.

رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان بیان کرد: جهاددانشگاهی در حوزەهای مختلفی از جمله پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی منشاء فعالیت‌های ارزشمندی در سطح کشور است.

وی با تأکید بر اینکە جهاددانشگاهی با کمترین‌ها، بهترین‌ها را بە وجود آوردە چراکه این مجموعه هم دارای تخصص و هم تعهد است، گفت: در استان کردستان دو مرکز نوآوری و شکوفایی وجود دارد کە یکی از این مراکز در سنندج و دیگری در بیجار قرار دارد.

اسدی بیان کرد: سعی ما در مرکز نوآوری و شکوفایی این است کە افراد مستعد و صاحب ایدە را شناسایی و استعداد سنجی کردە و زمینە و بستر رشد آن‌ها را فراهم کنیم، سپس این افراد می توانند با گذراندن دورە پیش رشد با ایدە خاصی و مشخصی در زیرمجموعە پارک علم و فناوری قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: پارک علم و فناوری در کنار جهاددانشگاهی می‌تواند با هم‌افزایی نتایج بسیار مطلوبی را در تحقق اهداف مورد نظر بوجود آورد.

رئیس جهاددانشگاهی کردستان هم‌افزایی دستگاەها را امری مهم دانست و گفت: تحقق این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات پیشروی دستگاه ها را مرتفع کرده و نتایج خوبی را به وجود آورد.

وی گفت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و بر اساس نیازهای موجود استان، در سال جاری یکی از ساختمان‌های جهاددانشگاهی در استان کردستان بە مجتمع کارآفرینی و اشتغال که مرکب از مدرسە مهارت، خانە خلاق، مشاورە شغلی تبدیل شدە است که امیدواریم با بسط و گسترش فعالیت ها ی این مجتمع شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.

تولید سرمایە در کشور مورد توجه همگان قرار  گیرد

حامد قادرزادە، رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان در ادامه این دیدار گفت: پارک علم و فناوری در کنار دانشگاە و بە منظور تبدیل ایده های دانش آموختگان بە عمل ایجاد شده است.

وی افزود: جهاددانشگاهی همانگونە کە از اسمش پیدا است، مجموعەای در راستای تکمیل مجموعەهایی همچون دانشگاە و پارک علم و فناوری بوده و اقدامی کاملا جاهدانە است، کە با جهد و تلاش مستمر دنبال می‌شود و هراندازە کە این تنوع در جامعە با تاکید بر تعریف چشم‌انداز گسترش پیدا کند؛ هم رقابت و هم امکان مقایسە نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان بیان کرد: خوشبختانە امروز نگاە توسعەای سرمایەرسانی در کشور بیش از گذشتە در جامعە حاکم است و طرح دستیار فناوری می‌تواند در این راستا کمک کنندە باشد. براساس مصوبەای کە در وزارت عتف صورت گرفتە است، دانشجویان کارشناسی می‌توانند از ترم شش بە بعد در واحدهای رشد و فناوری پارک استقرار و تا ۶ ماە نیز مورد حمایت پارک علم و فناوری استان قرار گیرند.

قادرزادە بیان کرد: در حال حاضر در صدد هستیم تا در شرکت‌های موجود در سطح شهر و استان، واحدهای نوآور و فناوری را تعریف و از آنان حمایت کنیم.

وی با تأکید بر این موضوع کە همە بایستی بە تولید سرمایە در کشور کمک کنند، افزود: مقام معظم رهبری هموارە بر سرمایە انسانی تاکید فرمودە است، همانگونە کە خداوند در قرآن کریم، خود را برای خلق انسان تحسین می‌کند و این در واقع یک تأکید بی‌بدیل و جایگزینی برای آن نیست.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشارە بە ضعف در حوزە اطلاع‌رسانی است، گفت: وجود رسانەهایی همچون ایسنا در جهاددانشگاهی، سبب پویایی و تحرک هیئت علمی دانشگاە و مسئولان اجرایی خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: رسانەها دو جنبە مختلف را در خود دارند کە یکی از آنان عبارت است از راکد نبودن شخص صاحب پرژوە و دیگری انتقال تولیدات بە جامعە هدف است.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: