فیلم | مقطعی از تلاوت شنیدنی «نقشبندی» از سوره اسراء